Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Rozhodnutie predsedu národnej rady

Rozhodnutie predsedu národnej rady o vyhlásení volieb do Národnej rady SR
09.06.2023 .pdf

Voľby do národnej rady Slovenskej republiky 2023

Informácie pre voliča
09.06.2023 .pdf

Upozornenie na dodržanie ustanovaní zákona č. 220/

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých užívateľov poľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie opatrení ochrany poľnohospodárskej pôdy a informuje o povinnosti predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov či iných súkromných pozemkov na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Správny orgán bude vykonávať kontroly plnenia zákonných ustanovení. Nedodržiavaním sa vlastník, nájomca alebo užívateľ poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov dopúšťa priestupku, za čo mu budú uložené finančné sankcie.
09.06.2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
30.05.2023 .pdf

Návrh Záverečného účtu za rok 2022

Návrh Záverečného účtu obce Čereňany za rok 2022
30.05.2023 .pdf
.pdf

Aktuálne informácie


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy