Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradná tabuľa


 • Úradné oznamy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2022 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 Návrh VZN 2/2022 25.11.2022 .pdf
  Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2022 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023Návrh VZN 3/2022 25.11.2022 .pdf
  Návrh Rozpočtu obce Čereňany na rok 2023 s výhľadom do roku 2025Návrh rozpočtu obce na rok 2023 25.11.2022 .pdf
  Návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2022 obce Čereňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2023Návrh VZN 04/2022 25.11.2022 .pdf
  Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2022 obce Čereňany o poskytnutí domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu Návrh VZN 05/2022 25.11.2022 .pdf
  Návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2022 obce Čereňany o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Návrh VZN 06/2022 25.11.2022 .pdf
  Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 7/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Čereňany Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN 7/2008 25.11.2022 .pdf
  Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 9/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Čereňany Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 9/2008 25.11.2022 .pdf
  Návrh plánu kontroly činnosti hlavnej kontrolórky obce Čereňany na 1. polrok 2023Návrh plánu kontroly činnosti hlavnej kontrolórky 22.11.2022 .pdf
  Oznámenie o začatí konania na výrub 12 ks drevínOznámenie o začatí konania 14.11.2022 .pdf
  Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie Žiadosti o voľbu poštou z cudziny Referendum 2023 11.11.2022 .pdf
  Návrh všeobecného záväzného nariadenie č. 1/2022 obce Čereňany o všeobecnom poriadku. Návrh VZN 1/2022 10.11.2022 .pdf
  Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Referendum 2023 10.11.2022 .pdf
  Informácia o utvorení volebných okrskov a o určení volebnej miestnosti Referendum 2023 10.11.2022 .pdf
  Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupoteľstva 14.11.2022Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 14.11.2022 09.11.2022 .pdf
  Informácie pre voličov Referendum 21.01.2023 08.11.2022 .pdf
  Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovaniaOznámenie o začatí konania 03.11.2022 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.10.2022Pozvánka na zasadnutie OZ 06.10.2022 03.10.2022 .pdf
  Verejná obchodná súťaž na odpredaj prebytočnej techniky obce Čereňany.Verejná obchodná súťaž 16.09.2022 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na 12.9.2022Pozvánka na zasadnutie OZ 08.09.2022 .pdf
  Oznámenie o začatí konania a poznámka na ústne pojednávanie Oznámenie o začatí konania 24.08.2022 .pdf
  Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruZrušenie vyhlásenia 22.08.2022 .pdf
  „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ doručenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentuPlán rozvoja verejných vodovodov 05.08.2022 .pdf
  Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. ČereňanyVerejná vyhláška 03.08.2022 .pdf
  Pozvánka a program na zasadnutie OZ dňa 4.8.2022Pozvánka na zasadnutie OZ 01.08.2022 .pdf
  Informácia o utvorení volebných okrskov a o určení volebnej miestnostiVoľby 2022 27.07.2022 .pdf
  Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradnika do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie. Voľby 2022 27.07.2022 .pdf
  Obchodná verejná súťaž - na predaj nehnuteľného majetku obce Čereňany CKN par. 1774/55 o výmere 5 079 m2 Obchodná verejná súťaž 22.07.2022 .pdf
  Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie Zapisovateľ volebnej komisie 18.07.2022 .pdf
  Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022Oznámenie 14.07.2022 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 12.07.2022Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 12.07.2022 08.07.2022 .pdf
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku po 28.06.2022 .pdf
  .pdf
  Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 06.07.2022Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 06.07.2022 28.06.2022 .pdf
  Zasadnutie OZ 23.6.2022 je zrušené z dôvodu veľkého počtu ospravedlnených poslancov. Zastupiteľstvo by nebolo uznášaniaschopné. Náhradný termín bude stanovený v najbližších dňoch.Zrušenie zasadnutia OZ 23.6.2022 22.06.2022
  Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 23.6.2022Pozvánka na zasadnutie neplánoveného OZ 23.6.2022 16.06.2022 .pdf
  Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, povolenie na vypúšťanie odpadových vôd počas skúšobnej prevádzky kanalizácia a ČOV ČereňanyVerejná vyhláška - kanalizácia a ČOV 16.06.2022 .pdf
  Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí Zverejnenie počtu obyvateľov 14.06.2022 .pdf
  Informácia o podmienkách práva voliť a práva byť volenýVoľby do orgánov samosprávy obci 13.06.2022 .pdf
  Zámer na odpredaj dielu z pozemku CKN parc. č. 1532/3 vo vlastníctve obce ČereňanyZámer na odpredaj dielu z pozemku 24.05.2022 .pdf
  Zámer na odpredaj dielu z pozemku CKN parc. č. 445 vo vlastníctve obce ČereňanyZámer na odpredaj dielu z pozemku 24.05.2022 .pdf
  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čereňany na obdobie od 2022 - 2028Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čereňany 23.05.2022 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania - výrubOznámenie o začatí správneho konania 23.05.2022 .pdf
  Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností. pozemkový a lesný odbor 18.05.2022 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie neplánovaného obecného zastupiteľstva dňa 19.05.2022Pozvánka na zasadnutie neplánovaného OZ 19.05.2022 16.05.2022 .pdf
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čereňany na 2. polrok 2022Návrh plánu kontrolnej činnosti HK 10.05.2022 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.5.2022Pozvánka na zasadnutie OZ 09.05.2022 .pdf
  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ul. Školská 375/23, 972 46 Čereňany ( Základná škola 1. stupeň - 1.- 4. ročník ) Výberové konanie 02.05.2022 .pdf
  Zámer na prenájom 1774/1 v priemyselnom objekte obce Čereňany. Zámer na prenájom 27.04.2022 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovaniaOznámenie o začatí správneho konania 20.04.2022 .pdf
  Pozvánka na mimotermínové zasadnutie OZ dňa 13.04.2022Pozvánka na mimotermínové zasadnutie OZ 06.04.2022 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy