Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradná tabuľa


 • Úradné oznamy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Stavebné povolenieVerejná vyhláška 15.12.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konanie - výrub stromovOznámenie o začatí správneho konanie 10.12.2021 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ 09.12.2021Pozvánka na zasadnutie OZ 09.12.2021 06.12.2021 .pdf
  Návrh smernice obce Čereňany na vybavovanie sťažnostíSmernica sťažnosti návrh 24.11.2021 .pdf
  Plán kontrolnej činnosti HK obce Čereňany na 1. polrok 2022Plán KČ 24.11.2021 .pdf
  Návrh VZN 4/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a škol. zariadenia na rok 2022Návrh VZN 4/2021 23.11.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konaniaVýrub stromu 19.11.2021 .pdf
  Zámer na odpredaj dielu z pozemku CKN parcela č. 1589/1, novovzniknutá parcela CKN č. 1589/18 o výmere 17 m2Zámer na odpredaj 21.10.2021 .pdf
  Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.10.2021. Pozvánka na zasadnutie OZ 11.10.2021 06.10.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústného konania. Verejná vyhláška 06.10.2021 .pdf
  Zámer na prenájom obecného majetku.Zámer na prenájom obecného majetku 29.09.2021 .pdf
  Pozvánka na OZ dňa 16.09.2021Pozvánka na OZ dňa 16.09.2021 09.09.2021 .pdf
  Mimoriadne núdzové opatrenia - africký mor ošípanýchMimoriadne núdzové opatrenia 09.08.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovanímVerejná vyhláška - kolaudácia kanalizácie a ČOV 06.08.2021 .pdf
  .pdf
  .pdf
  Zápisnica o priebehu obchodnej verejnej súťaže - odpredaj kuchyne a parcelyZápisnica o priebehu OVS 02.08.2021 .pdf
  .pdf
  Zverejnenie úspešnej ponuky OVSZverejnenie úspešnej ponuky OVS 28.07.2021 .pdf
  Pozvánka na mimotermínové zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na mimotermínové OZ 08.07.2021 .pdf
  Obec Čereňany ako vyhlasovateľ podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj majetku – kuchyne v priemyselnom objekte súp. č. 740 na parcele č. 1774/21 v k. ú. Čereňany, parcely s rozlohou 1554 m2, ktorá vznikne odčlenením od parcely 1774/1 v k. ú. obce Čereňany.Obchodná verejná súťaž 24.06.2021 .pdf
  Výhlásenie zvýšeného nebezpečestva vzniku požiaru. Okresné riaditeľstvo has. a zachr. zboru v PD 18.06.2021 .pdf
  .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obevného zastupiteľstva dňa 11.06.20201Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.06.2021 04.06.2021 .pdf
  Verejná vyhláška - vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany Verejná vyhláška 25.05.2021 .pdf
  Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností - opatrenia na likvidáciu burínOKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA 21.05.2021 .pdf
  Oznámenie o dražbe Oznámenie o dražbe 12.05.2021 .pdf
  Oznámenie o dražbe Oznámenie o dražbe 07.05.2021 .pdf
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021Plán KČ HK obce 03.05.2021 .pdf
  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revítu "DRIEŇOVÁ" Verejná vyhláška 23.04.2021 .pdf
  Pozvánka na mimoriadné OZ dňa 01.04.2021. Pozvánka na Mimoriadné OZ 31.03.2021 .pdf
  Verejná vyhláška RozhodnutieSlovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. 25.03.2021 .pdf
  Zámer o prenájme nebytových priestorovZámer o prenájme nebytových priestorov 23.03.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústného rokovania. Radoslav Cifrik 19.03.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústného rokovania.Milan Šútor 19.03.2021 .pdf
  Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021Okr. riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru 15.03.2021 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10.03.2021Pozvánka na zasadnutie OZ 05.03.2021 .pdf
  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.Štandardy kvality pitnej vody 23.02.2021 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania.Oznámenie o začatí správneho konania 17.02.2021 .pdf
  Informácie o elektronickom sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 21.01.2021 .pdf
  Verejná vyhláška ELSPOL-SK, s.r.o. 08.01.2021 .pdf
  Zámer na prenájom obecného majetku - kancelárských priestorov v priemyselnom objekte obce Čereňany v budove na parcele CKN 1774/25, sup. č. Prievidzská 750. Zámer prenájmu obecného majetku 15.12.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí správného konania o zmene stavby pred jej dokončením. Oznámenie 08.12.2020 .593
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 10.12.2020.Pozvánka na zasadnutie OZ 07.12.2020 .pdf
  Oznámenie o ukončení stavebných prác a skúške prevádzkových napätí na stavbe "Vedenie 2x400kV Križovaný - Bystričany".MVM, s.r.o. 26.11.2020 .pdf
  Návrh rozpočtu obce Čereňany na rok 2021, 2022, 2023Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 24.11.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania.Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia o 23.11.2020 .pdf
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021Plán KČ HK Obce 04.11.2020 .pdf
  OZNAM - povinnosť registrácie chovu ošípaných pre vlastnú spotrebu OZNAM - povinnosť registrácie chovu ošípaných 15.10.2020 .pdf
  "Plán udržateľnej mobility Trenčianského samosprávneho kraja" Záverečné stanovisko 05.10.2020 .2176
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie - súhlas na výrub drevinyOznámenie 30.09.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie - výrub 1 ks dreviny ČerešňaOznámenie 21.09.2020 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 23.09.2020.Pozvánka na zasadnutie OZ 18.09.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania.Oznámenie o začatí správneho konania 07.09.2020 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy