Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Dane a poplatky

   

  O Z N A M

   

   


  Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31.1.2022


   
  Kto podáva priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové daňové priznanie?

   


  Priznanie k dani z nehnuteľnosti musia podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2021:

   

  • nadobudli nehnuteľnosť (kúpa, darovanie, dedenie), ak k 1. januáru 2022 bol uskutočnený zápis v katastri nehnuteľností;
  • predali nehnuteľnosť ak k 1. januáru 2022 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností ako vlastníci nehnuteľnosti (zánik daňovej povinnosti);
  • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera, druh pozemkov, zápis novostavby) – čiastkové DP.

   

  Kde sa podáva daňové priznanie?


  Miestne príslušnému správcovi dane. Správcom dane je mesto alebo obec, v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.

   

  Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností v osobitných prípadoch - v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti DEDENÍM alebo DRAŽBOU. V týchto prípadoch  daňová povinnosť vzniká  prvým dňom nasledujúceho mesiaca, v  ktorom sa dedič alebo dražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. (na rozhodnutí z dedičského konania alebo dražbe musí byť vyznačená právoplatnosť.)


   
  Priznanie k dani za psa

   


  Kto podáva priznanie k dani za psa?


  Priznanie k dani za psa musí podať:
  Vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov. V prípade, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, daň za psa uhrádza držiteľ psa:


  Daň nie je povinný platiť vlastník, resp. držiteľ psa, ktorý je:


  - chovaný na vedecké a výskumné účely,
  - umiestnený v útulku zvierat,
  - pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.


   

  MIESTNE DANE

   

  Miestne dane, a teda i daň z nehnuteľnosti včítane ornej pôdy, tvoria významnú časť príjmu do rozpočtu miest a obcí. Je v právomoci každého mesta  a obce rozhodnúť o výške miestnych daní a poplatkov, no samospráva musí svoju daňovú politiku  robiť tak, aby bola schopná zabezpečiť  všetky služby a potreby  svojich občanov. Sú to aj tieto dane, ktoré obciam a mestám umožňujú  prevádzkovať školy a školské zariadenia,  zabezpečovať dopravu, sociálne služby a vykonávať aj iné činnosti pre svojich  občanov.

   

  Zodpovednosť za  fungovanie obce či mesta je na pleciach samosprávy a jej prístupe k daňovej politike a hospodáreniu.  Každá obec, mesto má  iné  podmienky na výber daní,  preto je na samospráve, ako bude viesť svoju daňovú politiku. ZMOS  rešpektujúc ich samosprávne kompetencie do tohto procesu nevstupuje a ani nemá vedomosť o rozhodnutiach konkrétnych samospráv v tejto oblasti.

   

  Obce stanovujú podmienky zdaňovania všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby daní, zníženie daní a oslobodenie od daní. Rovnako aj poplatok ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, ktorým tiež upravujú sadzby poplatku, ako aj podklady pre jeho zníženie alebo odpustenie, a tiež spôsob vyberania dane. Všeobecné záväzné nariadenia sú zverejňované na webových stránkach príslušných obcí alebo vývesných tabuliach.

   

  Druhy miestnych daní. Miestne  dane  určuje  obec  v súlade  so  zákonom a s prihliadnutím na vlastné podmienky a potreby. Výnos miestnych daní je vlastným príjmom rozpočtov obcí. Obec môže vyberať iba dane a poplatok, ktoré pozná zákon. Môže zaviesť všetky, alebo iba niektoré miestne dane. Pri určovaní výšky sadzieb dane z nehnuteľností musí obec rešpektovať obmedzenia a regulačné mechanizmy stanovené zákonom.

   

  Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú

  ·         daň z nehnuteľností,
   

  ·         daň za psa,
   

  ·         daň za užívanie verejného priestranstva,
   

  ·         daň za ubytovanie,
   

  ·         daň za predajné automaty,
   

  ·         daň za nevýherné hracie prístroje,
   

  ·         daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
   

  ·         daň za jadrové zariadenie.

   

  Obec ukladá aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
   

  Miestnou daňou do roku 2014 bola aj daň z motorových vozidiel, ktorú ukladali vyššie  územné  celky.

   

  Správu miestnych daní, ktoré ukladá obec, vykonáva príslušná obec. Daň z nehnuteľností – správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenie a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – správu dane pri týchto miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla. V Bratislave a v Košiciach správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonávajú ich mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta.

  ZMOS  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy