Connected successfully
Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zatupiteľstva
Dátum pridania 10.12.2018 

 

 

 

 

V Čereňanoch, dňa 10. 12. 2018


        
P O Z V Á N K A


  V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m


 mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čereňany,
 ktoré sa uskutoční dňa 13. 12. 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Čereňanoch, s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:


1. Otvorenie


a. Schválenie programu rokovania
b. Voľba mandátovej komisie
c. Voľba návrhovej komisie
d. Určenie overovateľov zápisnice
e. Určenie zapisovateľa

2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
3. Správa o vykonaní kontroly za I. polrok 2018
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
5. Odkúpenie telefónnych prístrojov a iPAD air 16 GB
6. Plnenie rozpočtu k 30.9.2018
7. Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 6/2018
8. Správa z finančnej komisie
9. Schválenie návrhu Rozpočtu obce na rok 2019, 2020, 2021
10. Návrh VZN obce Čereňany č. 6/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárna rok 2019
11. Prekročenie vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (na vedomie)
12. Schválenie poslednej úpravy rozpočtu obce starostom obce bez schválenia OZ
13. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce CVČ Partizánske
14. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce CVČ Nováky
15. Došlá pošta, rôzne
16. Záver

 

Pozvánka zverejnená na webovom sídle obce  Čereňany dňa 10. 12. 2018.

Ing- Richard Masný, PhD. v.r.
            starosta obce
                         

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy