Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Pozvánka na valné zhromaždenie UPS Čereňany
Dátum pridania 17.02.2017


 

 

 

 

 

 

 


URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČEREŇANY
 
                                                                           
 
P o z v á n k a


 
       Vážená pani, vážený pán.
                
          Urbárske pozemkové spoločenstvo Čereňany Vás pozýva na Valné zhromaždenie podielnikov, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Čereňanoch dňa  19 . marca 2017 o 14.oo hodine  s programom:
    
1.       Prezentácia od 13.oo hod.  otvorenie, určenie zapisovateľa, skrutátorov
2.       Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.       Správa mandátovej komisie o účasti
4.       Schválenie rokovacieho programu
5.       Kontrola uznesenia z roku 2016
6.       Správa o činnosti výboru za rok 2016
7.       Správa predsedu Dozornej rady  za rok 2016
8.       Schválenie účtovnej závierky za rok 2016
9.       Návrh plánu práce výboru  a návrh rozpočtu pre rok 2017
10.    Návrh plánu práce Dozornej rady pre rok 2017
11.    Správa OLH o stave porastov v lese, plán ťažby
12.    Rôzne a došlá pošta
13.    Návrh vyplácania podielov za rok 2016
14.    Diskusia
15.    Správa mandátovej komisie
16.    Návrh na uznesenie – predseda návrhovej komisie – schválenie
17.    Ukončenie zhromaždenia, občerstvenie.
 
Vaša účasť na zasadnutí je nutná. V prípade, že sa VZ nemôžete zúčastniť, doporučujeme Vám požiadať niekoho, kto by  súhlasil s písomným splnomocnením  na Valnom zhromaždení Vás zastupovať. 
 
 
 

Tešíme sa na Vašu  účasť.  
             
 
Členovia výboru UPS Čereňany. 
  
  
V Čereňanoch 18.02.2017


návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy