Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Hodnotenie uplynulého roku starostom obce
Dátum pridania 02.01.2017


Príjemné novoročné popoludnie vážení spoluobčania


Dnešný deň je prvý deň  v roku 2017, keď odbitím polnoci sme oslávili a privítali nový rok 2017 v kruhu svojich blízkych, známych a priateľov. Popriali sme si veľa zdravia, šťastia hojne Božieho požehnania a mnoho ďalších želaní, ktoré by mal tento nový rok priniesť, alebo, ktoré chceme v novom roku splniť. Každý z nás určite prehodnotil ten rok minulý, zaspomínal si na príjemné, ale aj smutné chvíle, ktoré prežil a začal rozmýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, na ktorý máme nové plány a nové predsavzatia. Taktiež dnešný deň si pripomíname 24. výročie vzniku našej krásnej Slovenskej republiky. Tak ako sa napĺňali moje predsavzatia pre zveľadenie našej obce a tým spríjemnenie spoluobčanom život prežitý v spoločnej komunite Vás teraz v krátkosti oboznámim.


Našu obec ku dnešnému dňu tvorí 1700 obyvateľov. V uplynulom roku nám radosť urobilo 17 novonarodených detí, z toho 8 chlapcov a 9 dievčat. Na druhej strane životného oblúka sme sa so žiaľom v srdci rozlúčili so 16 občanmi. Svoje manželského áno si povedalo 17 párov. Do obce sa prisťahovalo 34 obyvateľov a odsťahovalo sa 26 obyvateľov.

 

Krátke zhodnotenie budovateľskej činnosti:


- Zrekonštruovali sme parkovisko pred nákupným strediskom tak, aby sme zabránili parkovaniu kamiónov a veľkých vozidiel, čím sme zvýšili počet parkovacích miest pre osobné automobily
- Preložili sme chodník pre chodcov podľa projektu ktorý bol schválený dopravným inžinierom dopravného policajného zboru v Prievidzi
- Pokračovali práce na kanalizácii odpadových vôd, kde aglomerácia Čereňany, Oslany má vysúťažených dodávateľov elektronickou aukciou a t.č. je táto súťaž na kontrole na  Úrade verejného obstarávania
- Ukončili sme rekonštrukciu autobusových zastávok, kde autobusové čakárne slúžia aj ako informačná miestnosť cestovného ruchu, kde máme osadenú mapu obce, históriu obce a mapu okresu
- Vybudovali sme chodník vedľa hlavnej cesty pod kaštieľom od autobusovej čakárne po ulicu Školská, kde sme vytvorili bezpečný priestor pre čakateľov na autobus
- Taktiež sme zrekonštruovali priestor pred autobusovou čakárňou pod kaštieľom v smere na Nováky, kde sme celé okolie upravili, osadili zábradlie a zlikvidovali sme možnosť úrazu zapríčinením vstupom do hlbokej jamy.
- Ukončili sme rekonštrukciu budovy základnej školy, ktorú už máme aj zaplatenú a táto prístavba skultúrnila a zmodernizovala našu základnú školu, ktorú budujeme ako školu rodinného typu.
- Pri základnej škole sme vybudovali ohradu pozemku od suseda Škarbu.
- Vybudovali sme stojisko zo zámkovej dlažby pre kontajnery na miestnom cintoríne.
- V spolupráci s Povodím rieky Nitra sme upravili koryto potoka na uliciach Farská a Dolný Koniec.
- Upravili sme koryto potoka pri amfiteátri, ktoré bolo v dĺžke cca 25 metrov podmyté, kde spadla aj ohrada amfiteátra. Tieto práce sme taktiež uskutočnili v spolupráci s Povodím rieky Nitra.
- Natreli sme ohradu okolo ihriska a všetky kovové prvky novým náterom
- Vybudovali sme chodník pre chodcov, ktorý je už osvetlený medzi ulicami Potočná a Farská a v tomto roku tu položíme zámkovú dlažbu a usadíme zábradlie.
- Prebehla rekultivácia starej environmentálnej záťaže, pričom sme odstránili rodinný dom na ulici Prievidzská, na ktorom mieste bude vybudovaná prečerpávacia stanica pre kanalizáciu odpadových vôd. Taktiež sme upravili a odviezli spadnuté rodinné domy pod kaštieľom so súhlasom majiteľov týchto nehnuteľností.
- Bola zakúpená nová vianočná výzdoba, nakoľko stará výzdoba bola už opotrebovaná, nefunkčná, nakoľko bola zakúpená v roku 2005.
- Taktiež sme vymenili 20 telies verejného osvetlenia za nové moderné LED svetlá.
- Na obecnom traktore bol zgenerálkovaný celý motor
- Do kultúrneho domu sme zakúpili 10 nových stolov. Vyrobili sme si 35 sad stolov s lavicami na kultúrne podujatia. Samozrejme zabezpečovali sme chod a údržbu obce, ako kosenie verejných plôch – cintorína, ihriska a začíname tieto služby poskytovať aj naším spoluobčanom.

 

Kultúrno spoločenské akcie:


- Uskutočnilo sa vítanie nového roka 2016
- Na Fašiangy bol pripravený program našou domácou skupinou Hôrky, kde sme podávali občerstvenie a zabíjačkové špeciality
- Uskutočnilo sa stavanie mája na Námestí svornosti
- Uskutočnil sa poľovnícky majáles v miestnom amfiteátri
- V miestnom amfiteátri sme uskutočnili medzinárodný deň detí, ktorý čoraz viac naberá na kvalite a samozrejme aj na počte detí
- Konala sa Čerenianska guľášovačka – II. ročník, ktorá mala veľký úspech nielen u nás, ale aj v okolí
- Poriadali sme hodový program v miestnom amfiteátri.
- 1. 10.  sme poriadali Dni obce s opekaním býka, taktiež II. ročník
- Uskutočnili sme v rámci mesiaca Úcty k starším posedenie pre dôchodcov v kultúrnom dome
- Vydávali sme Čerenianske noviny.
- Poriadali sme Radostné Vianoce v kultúrnom dome s predajom ručne vyrobených vianočných ozdôb, kde sme podávali vianočný punč.
- Poriadali sme uvítanie novonarodených detí v obradnej miestnosti, ako aj sobášne akty v obradnej miestnosti alebo v Afrodite.
Chcem Vám predstaviť akcie, ktoré máme pripravované, rozpracované, ktoré by som chcel v tomto roku zrealizovať.
Ako najdôležitejšia akcia je začiatok budovania kanalizácie a ČOV, ktoré vyhralo konzorcium 4-roch firiem
- Položenie dlažby do vchodu na parkovisko pred nákupné stredisko
- Prerokovanie územného plánu obce Čereňany
- Vybudovanie a spustenie kamerového systému v obci, na ktorý sme dostali dotáciu
- Položenie dlažby na chodník medzi ulicami Potočná a Farská s osadením zábradlia
- Výmena zdroja kúrenia na budove základnej školy s pevného uhlia na ekologické kúrenie – peletkami
- Taktiež chceme vykonať údržbu a náter strechy na budove ZŠ
- Zatepliť budovu športového klubu
- Zatepliť budovu MŠ
- Výstavba multifunkčného ihriska v areáli ŠK
- Výstavba detského ihriska pre deti a rodičov
- Výmena verejného osvetlenia za úsporné LED lampy
- Výstavba nového prechodu pre chodcov na hlavnej ceste pod kaštieľom z novovybudovaného chodníka podľa projektu odsúhlaseného dopravným inžinierom Okresného riaditeľstva PZ
- Pripraviť pozemok a projekty na výstavbu obecných nájomných bytov v počte 33, kde sa jedná o 24 – jednoizbových a 9 dvojizbových bytov
- Úprava nádvoria pred obecným úradom, kde chceme vybudovať bezbariérový vchod.
Samozrejme sme pripravení aj na iné akcie v prípade úspešnosti našich projektov na dotácie.
Na záver chcem poďakovať všetkým spoluobčanom za prejavenú toleranciu a ochotu spolupracovať pri rozvoji našej obce. Taktiež poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za podporenie návrhov a projektov. V neposlednom rade ďakujem aj kolektívu pracovníkom obecného úradu za prácu vykonanú v prospech rozvoja našej obce.
Ďakujem všetkým sponzorom, firmám, ktorý akýmkoľvek spôsobom nám pomohli finančne či materiálne a v pripravovanom novom čísle obecných novín budú všetci vymenovaní. Ďakujem organizáciám a inštitúciám  v rámci okresu, či kraja, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu a spoločnými silami zvládame plnenie náročných úloh v prospech občanov. Ďakujem za pozornosť a dovoľte mi záverom Vám popriať všetko dobré v novom roku, veľa zdravia, šťastia hojne Božieho požehnania, dobrých susedov a priateľov. Nech sa Vám vydaria a naplnia všetky predsavzatia, ktoré ste si na začiatku roku 2017 priali.

 

Ján Mokrý
starosta obce


V Čereňanoch 1.1.2017

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy